Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met Smolenaers Complete Systemen betreffende de verkoop, levering, reparatie en onderhoud van computers, componenten, randapparatuur, software en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.
1.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden, waarvan de klant zich mocht bedienen wordt door Smolenaers Complete Systemen expliciet van de hand gewezen.
1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk aan de klant zijn bevestigd.
1.4 Een exemplaar van deze voorwaarden is kosteloos verkrijgbaar bij alle vestigingen van Smolenaers Complete Systemen.
1.5 Smolenaers Complete Systemen behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Artikel 2. Aanbod en bestelling

2.1 Alle offertes van Smolenaers Complete Systemen, in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders is overeengekomen.
2.2 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten,afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuurvoor nieuwe technologieën, in prijslijsten, folders en brochures worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Geringe afwijkingen in de door Smolenaers Complete Systemen verstrekte gegevens zijn toelaatbaar voor zover zij niet uitmonden in een door Smolenaers Complete Systemen te verrichten wezenlijk andere prestatie. Smolenaers Complete Systemen behoudt zich echter uitdrukkelijk het recht voor, met inachtneming van het bovenstaande veranderingen en verbeteringen ten opzichte van de verstrekte gegevens, die dienstig zijn aan de technische vooruitgang aan te brengen. De klant kan hier echter geen rechten aan ontlenen.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Met uitzondering van contante verkopen en vooruitbetalingen komen overeenkomsten niet tot stand door het zenden van een bestelling, doch uitsluitend door schriftelijke orderbevestiging van Smolenaers Complete Systemen.
3.2 Een schriftelijke opdrachtbevestiging of een bevestiging van een wijziging in een overeenkomst wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de klant onverwijld bezwaar maakt.

Artikel 4. Prijzen

4.1 De prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op contante betaling en levering in een van de vestigingen van Smolenaers Complete Systemen; inclusief BTW; in Euro’s; exclusief vracht, montage, installatie, in bedrijfstelling en instructie.
4.2 Behoudens in het geval van contante verkoop of zending onder rembours, dient de betaling van de door Smolenaers Complete Systemen geleverde goederen en/of diensten te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de klant die in gebreke blijft met tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente
verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand geldt. Verder is Smolenaers Complete Systemen bij deze gerechtigd het door de klant verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten) gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten etc. Daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een bedrag van 15% van de onbetaalde
factuur, met een minimum van € 225,–.
4.3 Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
4.4 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 5. Risico

5.1 De goederen zijn en reizen voor risico van de klant af vestiging Smolenaers Complete Systemen.
5.2 Smolenaers Complete Systemen is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Smolenaers Complete Systemen behoudt zich de eigendom voor alle door haar geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Smolenaers Complete Systemen aan de klant geleverde of nog te leveren goederen, alsmede van eventuele vorderingen voor door Smolenaers Complete Systemen ten behoeve van de klant in het kader van de levering van goederen verrichtten of nog te verrichten werkzaamheden en of diensten en hetgeen Smolenaers Complete Systemen van de klant te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de klant in de nakoming van de tussen Smolenaers Complete Systemen en de klant gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boeten.

Artikel 7. Aflevering en reclames

7.1 Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. Behoudens opzet of grove schuld is Smolenaers Complete Systemen voor overschrijding nimmer aansprakelijk.
7.2 Reclames over deugdelijke of onvolledige levering dienen door de klant binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar te worden
gemaakt aan Smolenaers Complete Systemen.
7.3 De klant is niet gerechtigd om op grond van reclames de betaling op te schorten.

Artikel 8. Garantie

8.1 Smolenaers Complete Systemen verleent ten aanzien van het geleverde een zogenaamde ‘carry-in’- garantie op fabricage- en materiaalfouten, met uitzondering van toetsenborden, muizen, joysticks, batterijen en accu’s van draagbare computers alsmede verbruiksmaterialen zoals papier, linten en verwisselbare informatiedragers e.d. of het verlies van informatie van de apparatuur van de bij de apparatuur geleverde magnetische informatiedragers.
8.2 De garantie voor de produkten van Smolenaers Complete Systemen die zijn voorzien van fabrieksmatig aangebrachte serienummers, strekt tot kosteloze reparatie, indien binnen 12 maanden na datum van aankoop door Smolenaers Complete Systemen een fabricage- of materiaalfout wordt geconstateerd. Indien zich binnen 8 dagen na aankoop een ernstige hardwarestoring voordoet, kan de apparatuur, na overleg met en bij het verkooppunt, worden geruild en geretourneerd met volledige teruggave van het aankoop bedrag. E.e.a. geschiedt slechts wanneer het defecte produkt in originele verpakking en compleet wordt geretourneerd.
8.3 Met betrekking tot produkten van derden is Smolenaers Complete Systemen tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.
8.4 Door reparatie en/of vervanging gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen. Op de reparaties zelf wordt echter een garantie gegeven met een tijdsduur van 90 dagen.
8.5 Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd aansluiten, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van Smolenaers Complete Systemen liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of
schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de produkten verricht of doet verrichten dan wel indien de produkten voor andere doeleinden zijn aangewend dan
waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden. Ingeval “virussen” worden geconstateerd, behoudt Smolenaers Computer Systemen zich het recht voor deze te verwijderen en de daarmee gemoeide kosten in rekening te brengen.
8.6 Smolenaers Complete Systemen is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Smolenaers Complete Systemen in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Smolenaers Complete Systemen niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Smolenaers Complete Systemen.
9.2 De klant vrijwaart Smolenaers Complete Systemen te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.
9.3 De aansprakelijkheid van Smolenaers Complete Systemen blijft ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat Smolenaers Complete Systemen de klant maximaal in rekening had kunnen brengen.
9.4 De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Smolenaers Complete Systemen ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 10. Toepasselijkheid

10.1 Deze voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht indien de offertes, bestellingen en/of leveranties vanuit en/of in Nederland zijn gemaakt respectievelijk worden verricht.
10.2 Met inachtneming van art . 100 Wetboek van Burgelijke Rechtsvordering, worden alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een tussen Smolenaers Complete Systemen. en haar afnemer gesloten overeenkomst bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter, met dien verstande Smolenaers Complete Systemen het recht behoudt ieder geschil aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is in de woonplaats van de afnemer

Artikel 11. Software

11.1 Voor de levering van software gelden de bij de informatiedrager (bijvoorbeeld CD-ROM) gevoegde licentie- of andere voorwaarden van de producent. Door opening van de op de informatiedrager aangebrachte verzegeling erkent de koper uitdrukkelijk voornoemde voorwaarden. De koper, die de toepasselijkheid van voornoemde voorwaarden niet erkent, heeft het recht de verzegelde informatiedrager te retourneren, welk recht binnen 8 dagen na ontvangst van de software door de koper schriftelijk moet worden uitgeoefend.

Artikel 12. Overige bepalingen

12.1 In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.
12.2 De koper van goederen van Smolenaers Complete Systemen in Nederland geeft toestemming voor registeren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens, in de zin van de Nederlandse Wet Persoonsregistraties, welke Smolenaers Complete Systemen in de normale uitoefening van haar bedrijf heeft verkregen, voor eigen gebruik van Smolenaers Complete Systemen.